Hotline hỗ trợ 0849771090
0

Thiết Bị Đóng Cắt MPE

Cầu dao tự động 63A - MP6-C463

Cầu dao tự động 63A - MP6-C463

420,000 đ Giảm 189,000 đ

231,000 đ

Cầu dao tự động 50A - MP6-C450

Cầu dao tự động 50A - MP6-C450

420,000 đ Giảm 189,000 đ

231,000 đ

Cầu dao tự động 40A - MP6-C440

Cầu dao tự động 40A - MP6-C440

286,300 đ Giảm 128,835 đ

157,465 đ

Cầu dao tự động 32A -MP6-C432

Cầu dao tự động 32A -MP6-C432

286,300 đ Giảm 128,835 đ

157,465 đ

Cầu dao tự động 20A - MP6-C420

Cầu dao tự động 20A - MP6-C420

286,300 đ Giảm 128,835 đ

157,465 đ

Cầu dao tự động 16A - MP6-C416

Cầu dao tự động 16A - MP6-C416

286,300 đ Giảm 128,835 đ

157,465 đ

Cầu dao tự động 10A - MP6-C410

Cầu dao tự động 10A - MP6-C410

286,300 đ Giảm 128,835 đ

157,465 đ

Cầu dao tự động 100A - MP10-C3100

Cầu dao tự động 100A - MP10-C3100

750,000 đ Giảm 337,500 đ

412,500 đ

Cầu dao tự động 80A - MP10-C380

Cầu dao tự động 80A - MP10-C380

750,000 đ Giảm 337,500 đ

412,500 đ

Cầu dao tự động 63A - MP6-C363

Cầu dao tự động 63A - MP6-C363

305,000 đ Giảm 137,250 đ

167,750 đ

Cầu dao tự động 50A - MP6-C350

Cầu dao tự động 50A - MP6-C350

305,000 đ Giảm 137,250 đ

167,750 đ

Cầu dao tự động 63A - MP4-C363

Cầu dao tự động 63A - MP4-C363

276,000 đ Giảm 124,200 đ

151,800 đ

Cầu dao tự động 50A - MP4-C350

Cầu dao tự động 50A - MP4-C350

276,000 đ Giảm 124,200 đ

151,800 đ

Cầu dao tự động 40A - MP6-C340

Cầu dao tự động 40A - MP6-C340

205,300 đ Giảm 92,385 đ

112,915 đ

Cầu dao tự động 32A - MP6-C332

Cầu dao tự động 32A - MP6-C332

205,300 đ Giảm 92,385 đ

112,915 đ

Cầu dao tự động 25A - MP6-C325

Cầu dao tự động 25A - MP6-C325

205,300 đ Giảm 92,385 đ

112,915 đ

Cầu dao tự động 20A - MP6-C320

Cầu dao tự động 20A - MP6-C320

205,300 đ Giảm 92,385 đ

112,915 đ

Cầu dao tự động 16A - MP6-C316

Cầu dao tự động 16A - MP6-C316

205,300 đ Giảm 92,385 đ

112,915 đ

Cầu dao tự động 10A - MP6-C310

Cầu dao tự động 10A - MP6-C310

205,300 đ Giảm 92,385 đ

112,915 đ

Cầu dao tự động 63A - MP10-C263

Cầu dao tự động 63A - MP10-C263

345,000 đ Giảm 155,250 đ

189,750 đ

Cầu dao tự động 50A - MP10-C250

Cầu dao tự động 50A - MP10-C250

345,000 đ Giảm 155,250 đ

189,750 đ

Cầu dao tự động 63A - MP6-C263

Cầu dao tự động 63A - MP6-C263

194,000 đ Giảm 87,300 đ

106,700 đ

Cầu dao tự động 50A - MP6-C250

Cầu dao tự động 50A - MP6-C250

194,000 đ Giảm 87,300 đ

106,700 đ

Cầu dao tự động 40A - MP6-C240

Cầu dao tự động 40A - MP6-C240

130,700 đ Giảm 58,815 đ

71,885 đ

Cầu dao tự động 32A -MP6-C232

Cầu dao tự động 32A -MP6-C232

130,700 đ Giảm 58,815 đ

71,885 đ

Cầu dao tự động 25A - MP6-C225

Cầu dao tự động 25A - MP6-C225

130,700 đ Giảm 58,815 đ

71,885 đ

Cầu dao tự động 20A - MP6-C220

Cầu dao tự động 20A - MP6-C220

130,700 đ Giảm 58,815 đ

71,885 đ

Cầu dao tự động 16A - MP6-C216

Cầu dao tự động 16A - MP6-C216

130,700 đ Giảm 58,815 đ

71,885 đ

Cầu dao tự động 10A - MP6-C210

Cầu dao tự động 10A - MP6-C210

130,700 đ Giảm 58,815 đ

71,885 đ

Cầu dao tự động 6A - MP6-C206

Cầu dao tự động 6A - MP6-C206

130,700 đ Giảm 58,815 đ

71,885 đ

Cầu dao tự động 63A - MP6-C163

Cầu dao tự động 63A - MP6-C163

90,000 đ Giảm 40,500 đ

49,500 đ

Cầu dao tự động 63A - MP4-C163

Cầu dao tự động 63A - MP4-C163

80,700 đ Giảm 36,315 đ

44,385 đ

Cầu dao tự động 50A - MP6-C150

Cầu dao tự động 50A - MP6-C150

90,000 đ Giảm 40,500 đ

49,500 đ

Cầu dao tự động 50A - MP4-C150

Cầu dao tự động 50A - MP4-C150

80,700 đ Giảm 36,315 đ

44,385 đ

Cầu dao tự động 40A - MP6-C140

Cầu dao tự động 40A - MP6-C140

59,900 đ Giảm 26,955 đ

32,945 đ

Cầu dao tự động 32A - MP6-C132

Cầu dao tự động 32A - MP6-C132

59,900 đ Giảm 26,955 đ

32,945 đ