Hotline hỗ trợ 0825 77 1090
0

Ứng dụng cho tủ tổng với yêu cầu dòng cắt xung sét (10/350us) không quá cao