- Máng chân đèn màu xanh dương 

- Máng đèn 1 bóng 0.6m (Tăng phô + chuột)