CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ 1 PHA 3 GIÁ EMIC CE-14mGS

Các thông số chính của Công Tơ Điện Tử 1 Pha 3 Giá Gelex EMIC CE-14mGS

  • Điện áp danh định(Un): 220; 230V
  • Dòng điện danh định: 10(40)A
  • Tần số: 50Hz
  • Hằng số công tơ: 1000xung/kWh; 1000xung/kvarh
  • Cấp chính xác: Hữu công Cl.1 Vô công Cl.2
  • Số biểu giá: 3
  • Hiển thị mã OBIS theo tiêu chuẩn IEC 62056-61
  • LED chỉ thị các cảnh báo