Mỗi remote điều khiển được 2 motor 

Khoảng cách: 10m