Số cực: 4P

Dòng định mức In (A): 40A

Dòng rò IΔn (mA): 30mA/100mA