Số cực: 2P

Dòng định mức In (A): 32A

Dòng rò IΔn (mA): 30mA/100mA