Đường kính: 7.2 mm

Dây màu trắng

Đóng gói: 305m/cuộn

Có giác bạc chống nhiễu