Rơ le cảm biến dòng rò (ZCT60S)

ZERO PHASE CURRENT TRANSFORMER (ZCT)  BIẾN DÒNG THỨ TỰ KHÔNG ZCT 60S

Biến dòng thứ tự không Mikro