Khung lắp nổi dùng cho DLE cao 50mm

Sử dụng cho đèn 12W