Số cực: 2P

Dòng định mức In (A): 20A

Dòng rò IΔn (mA): 30mA

Icu (kA): 6kA